Szukaj

Prawa ucznia

 
 1.  Przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażanie opinii i wątpliwości, dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwanie na nie odpowiedzi. 

 2. Przedstawianie wychowawcy klasowemu, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

 3. Poszanowanie godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

 4. Jawne wyrażanie opinii dotyczących życia szkoły, nie uwłaczając niczyjej godności osobistej.

 5. Wyrażanie inicjatywy społecznej i obywatelskiej - uczeń może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej. W przypadku organizacji politycznych - tylko poza szkołą, gdyż działalność na terenie szkoły takowych jest zabroniona. 

 6. Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole. 

 7. Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. 

 8. Prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres ferii nie zadaje się prac domowych.

 9. Prawo do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie. 

 10. Prawo do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może dbyć się jedna praca kontrolna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery).

 11. Prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału  i powtórnego, w uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności. 

 
smart foreash