Szukaj

Obowiązki ucznia

 
 1. Zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, obywatela Republiki Litewskiej.

 2. Wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych.

 3. Zgodnie z dobrem szkolnej społeczności postępowanie, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu.

 4. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, dbanie o piękno mowy ojczystej. 

 5. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz pracownikom szkoły, podporzadkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej,Rady Liceum, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego i Szkolnego, rozstrzyganie sporów na zasadach okreslonych w regulaminie szkoły. 

 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego:

 • okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

 • przeciwstawianie się przejawom  brutalności i wulgarności,

 • szanowanie poglądów i przekonań innych,

 • poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

 • naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody.

   7.  Dbanie o biezpieczeństwo własnego zdrowia i kolegów:

 • uczeń nie pali tytoniu,

 • uczeń nie pije alkoholu,

 • uczeń nie używa narkotyków i innych środków odurzających, uczeń jest czysty i schludny.

   8. Troszcenie się o mienie szkoły i estetyczny jej wygląd, staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

   9. Na terenie szkoły ucznia obowiązuje noszenie mundurka. 

VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

LICĖJAUS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO AKTAS

 

 
smart foreash