Szukaj

Historia szkoły

 
 
Pierwsza wzmianka o szkole przy ulicy Krupniczej pojawia się w roku 1942 i wiąże się z nazwiskiem dyrektora danej placówki, Juozasem Matkevičiusem. Wiadomo również, że szkoła w czasie okupacji niemieckiej nosiła nazwę Progimnazjum nr 6. Innych dokumentów, potwierdzających założenie szkoły, Litewskie Centralne Archiwum Państwowe nie zawiera.
Dalsza historia szkoły jest następująca:
1945 r. – progimnazjum przekształcono w Szkołę Początkową nr 7, a w 1949 r. funkcjonuje już jako szkoła siedmioletnia;
1 września 1953 r. – placówka oświatowa otrzymuje status szkoły śreniej i zostaje Szkołą Średnią nr 11, a w 1958 r. mury tej szkoły opuszcza 43 absolwentów;
1972 r. – na fundamentach starego budynku zostaje wzniesiony gmach nowej szkoły;
1989 r. – szkoła otrzymuje imię sławnego poety, wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza;
Społeczność szkolna jasno pojmowała zachodzące zmiany w systemie oświaty i w związku z tym dążyła do miana gimnazjum. W 1996 r. dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz całego zespołu zostały utworzone pierwsze klasy gimnazjalne. W kontekście reform systemu oświaty przed szkołą wyłoniły się nowe wyzwania i obowiązki.
1998 r. – Komisja Ekspertów przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej zatwierdziła indywidualne programy nauczania w klasach gimnazjalnych 1-4 z ekonomiki i podstaw przedsiębiorczości, ekologii i fizyki, matematyki i chemii.
1999 r. – Ministerstwo Oświaty i Nauki RL nadało szkole status gimnazjum – gimnazjum wyłącznie dla uczniów uzdolnionych. Z biegiem czasu wraz ze zmianą pojęcia gimnazjum (gimnazjum dla uzdolnionych na gimnazjum dla wszystkich) zwróciliśmy uwagę na inną osobliwość naszego gimnazjum – nauczanie profilowe.
Od 2000 r. treści kształcenia, wynikające z programu nauczania w szkole podstawowej i średniej, w naszej placówce zostały uzupełnione treściami nauczania ekologii. Kształcenie ekologiczne prowadzi do przyswojenia znajomości, umiejętności i przyzwyczajeń, tworzenia hierarchii wartości i stylu życia niezbędnych do ochrony środowiska.
20 grudnia 2017 r. - Rada Samorządu m. Wilna, uwzględniając wyniki szkoły w procesie kształcenia świadomości ekologicznej wśród uczniów, zezwoliła na wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej i zielonych technologii oraz na zmiany strukturalne szkoły w oparciu o podstawy programowe.
23 maja 2018 r. decyzją Rady Samorządu m. Wilna Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zmieniło nazwę na Liceum im. Adama Mickiewicza.
 
W latach 1953 – 2022 szkołę opuściły 66 promocji i 4647 maturzystów.
 
 
smart foreash