Paieška

Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

 
 
VIZIJA

Atvira naujovėms, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius ilgoji gimnazija, kurioje kiekvienas, mokydamasis pagal savo jėgas, gebėjimus ir pomėgius, patirdamas mokymosi džiaugsmą, išsiugdo polinkį mokytis visą gyvenimą, įgyja kompetencijų, leidžiančių jam pasiekti jo užsibrėžtus tikslus.

MISIJA

Teikti aukšto lygio pradinį, pagrindinį bei vidurinį ugdymą kartu su savitu ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu. Ugdyti sąmoningą, dorą, iniciatyvią, pilietišką asmenybę, sugebančią aktyviai naudoti savo sugebėjimus ir galimybes besikeičiančiame pasaulyje.

TIKSLAI

Užtikrinti ugdymo(-si) kokybę, orientuotą į mokinio asmeninę pažangą.
Sustiprinti kultūros, vienijančios licėjaus bendruomenę, diegimą.
 
UŽDAVINIAI
 
Gerinti ugdymo(si) kokybę.
Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimas.
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
Stiprinti švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti mokinių ugdymosi poreikius įtraukiojo ugdymo organizavimui, aplinkų pritaikymui ir sėkmingam vykdymui.
Puoselėti licėjaus kultūrą, socialinius ryšius, tęsiant tradicijų sklaidą mieste ir šalyje.
Plėtoti mokinių iniciatyvumą ir dalyvavimą mokyklos valdymo ir kūrimo procesuose.
 
smart foreash