Paieška

MOKYKLOS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS MODELIS

 

  I. BENDROJI DALIS

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus siekia sukurti bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą, tenkinančią bendruomenės interesus, laiduojančią konstruktyvų jos narių: mokinių-tėvų-mokytojų bendradarbiavimą. Siekiama skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, padėti kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus.

II. BENDRI MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI
 • Bendrieji susirinkimai organizuojami kartą per pusmetį.
 • Susirinkimų turinį planuoja mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokyklos vadovai.
 • Susirinkimų turinį gali siūlyti klasių tėvų atstovai.
 • Planuojant bendrųjų susirinkimų turinį atsižvelgiama į mokyklos stategiją, metinės veiklos tikslus , uždavinius ir prioritetus, iškilusias problemas.
   
 III. SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS ORGANIZAVIMO TVARKA
 • Klasių auklėtojai įrašo į mokinių pažymių knygelę tikslią datą, nurodo bendravimui skirtą laiką. Mokinio tėvai privalo pasirašyti ir parašyti apie galimybę atvykti ar susisiekti su klasės auklėtoju.
 • Tėvai turi teisę keisti susitikimo laiką likus iki susitikimo ne mažiau kaip dviem dienoms. Apie tai jie informuoja klasės auklėtoją.
 • Jei klasės auklėtojas negali dalyvauti susitikime, privalo individualiai pranešti mokinio tėvams apie susitikimo laiko keitimą likus ne mažiau nei 2 dienoms iki susitikimo.
 •  Tėvų susirinkimai vyksta mokslo metų pradžioje nustatyta tvarka: rugsėjo antrą savaitę, sausio antroje mėnesio pusėje, gegužės mėnesį
 • Klasių vadovų, kitų mokytojų, mokyklos administracijos susitikimai su mokinių tėvais numatomi pagal poreikį.
 • Iškilus problemoms klasės auklėtojas į individualų susitikimą su mokinių tėvais gali pakviesti dalykų mokytojus ir administracijos atstovus.

 IV. POKALBIO SU MOKINIŲ TĖVAIS TURINYS IR LAIKAS
 • Abipusis pedagogo ir mokinio tėvų pasitikėjimas ir pagarba.
 • Mokytojų ir tėvų bendri susitarimai dėl vaiko ugdymosi ir elgesio taisyklių problemų sprendimo.
 • Pokalbio –susitikimo laikas ne mažiau kaip 30 minučių.
 • Klasės vadovas, mokytojas dalykininkas arba administracijos atstovas pokalbį su mokinio tėvais pradeda nuo teigiamų mokinio savybių –sėkmių pateikimo.
 • Klasės auklėtojas ar kitas pedagogas, pateikdamas informaciją mokinių tėvams, privalo remtis tik konkrečiais faktais.
 • Klasės auklėtojas (dalyko mokytojas, administracijos atstovas, mokyklos darbuotojas) teikia konkrečius pasiūlymus, sprendžiant atitinkamas problemas, susijusias su mokinio elgesiu ir ugdymusi.
 • Pokalbio su tėvais metu pedagogai privalo laikytis mokytojo etikos taisyklių, mokyklos bendruomenės vertybių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, remtis mokyklos nuostatomis ir reikalavimais.
   
 V. INFORMACIJA TEIKIAMA MOKINIŲ TĖVAMS
 • Individualaus susitikimo metu klasės vadovas supažindina mokinio tėvus su mokinio ugdymosi pasiekimais, popamokiniais pasiekimais, spec. poreikių mokinių tėvus supažindina su vaikų spec. ugdymo programomis ir pasiekimais bei ugdymosi problemomis.
 • Supažindina su konkrečiomis mokytojų dalykininkų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais ir patarimais .
 • Reikalui esant dalyko mokytojai gali parodyti mokinio tėvams vaiko sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius bei kitus mokinio atliekamus darbus.
   
 VI. BENDRI RENGINIAI
Bendrų renginių, švenčių organizavimas tėvų ir mokytojų iniciatyva:
 • Gimnazijos mokinių ansamblių koncertai tėvams;
 • rytmečiai, popietės, susitikimai, vakaronės;
 • kalendorinės šventės;
 • tautinės šventės, minėjimai;
 • mokslo metų pradžios ir baigimo šventės.
   
 VII. TĖVŲ ANKETAVIMAS, ATLIEKAMI TYRIMAI
Tėvų anketavimo tikslai:
 • greičiau ir išsamiau susipažinti su mokinių šeimomis, jų gyvenimo sąlygomis, sveikata, problemomis;
 • sužinoti tėvų nuomonę ugdymo(si) klausimais;
 • Atlikti ir analizuoti ugdymo rezultatus ;
 • vaiko adaptacija, perėjus į dalykinę sistemą;
 • socialinės aplinkos poveikis vaiko asmenybei.
   
 VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA
 • Mokymosi pasiekimai fiksuojami dienynuose, mokinių mokymosi pasiekimų knygelėse.
 • Už pažymių įsirašymą mokymosi pasiekimų knygelėse atsakingi mokiniai. Klasės auklėtojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri knygelę ir pasirašo.
 • Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie vaiko mokymąsi pagal poreikį.
 • Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rėčiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su bendraisiais reikalavimais, tvarkos ir ugdymosi taisyklėmis, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu (gali dalyvauti dalykų mokytojai).
 • Administracija organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus, kuriuose tėvai turi galimybę susitikti su administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais.
 • Administracija organizuoja papildomai susirinkimus 12-ųjų (dėl supažindinimo su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka) ir 10-ųjų(dėl supažindinimo su vidurinio ugdymo programa) klasių mokinių tėvams ir mokiniams.
   
IX. MOKINIŲ TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Mokinių tėvai turi teisę:
 • gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsį ir elgesį;
 • spręsti (kartu su mokyklos pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę
klasę klausimą;
 • kartu su pedagogais siūlyti vaikui rinktis mokymosi dalykus;
 • dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
Mokinių tėvai privalo:
 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas;
 • užtikrinti vaiko mokymąsį iki 16 metų ir pagrindinio išsilavinomo įgijimą;
 • užtikrinti vaiko mokyklos lankymą;
 • padėti vaikui pasirinkti mokymosi lygį ir ugdymosi kryptį;
 • mokyti vaiką dirbti; vystyti atsakomybės jausmą, pasitikėjimo savimi , atvirumo, savarankiškumo, reiklumo sau ir kitas geras žmoniškąsias savybes ir bruožus.
 
smart foreash