Paieška

VAML MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus Mokinių skatinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių skatinimo principus ir būdus.
2. Tvarkos paskirtis – pastebėti mokinių iniciatyvumą, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant asmeninės pažangos, puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes.
 
II. MOKINIŲ SKATINIMO PRINCIPAI
3. Pozityvumas: pastebėti ir palaikyti pozityvų mokinių indėlį į mokyklos veiklą.
4. Objektyvumas: mokiniai skatinami už konkrečią, efektyvią veiklą.
5. Atvirumas: mokyklos savivaldos institucijose tariamasi dėl mokinių skatinimo būdų.
 
III. MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS
6. Mokyklos administracija, klasių vadovai, mokytojai, pagalbą mokiniams teikiantys specialistai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai teikia mokinių kandidatūras skatinimui.
7. Žodiniu pagyrimu skatinami sąžiningai ir stropiai atliekantys savo pareigas, besilaikantys mokyklos nuostatų mokiniai, aktyviai dalyvaujantys mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, varžybose ir kt.
8. Padėka elektroniniame dienyne I pusmečiui pasibaigus:
8.1. už labai gerą mokymąsi;
8.2. už gerą mokymąsi;
8.3. už labai gerą mokyklos lankymą;
8.4. už pagalbą klasės vadovui.
8.5. už aktyvią socialinę veiklą.
8.6. už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendravimą su mokyklos bendruomenės nariais.
9. Mokyklos pagyrimo raštu už labai gerą (9-10 balų) mokymąsi mokslo metų pabaigoje.
10. Mokyklos padėkos raštu mokslo metų pabaigoje:
10.1. už gerą (7-10 balų) mokymąsi;
10.2. už labai gerą mokyklos lankymą;
10.3. už pagalbą klasės vadovui;
10.4. už aktyvią socialinę veiklą;
10.5. už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendravimą su mokyklos bendruomenės nariais.
11. Mokyklos pagyrimo raštu ir rėmėjų dovanomis už puikius akademinius pasiekimus mokslo metų pabaigoje.
12. Mokyklos padėkos raštu ir rėmėjų dovanomis už sportinius pasiekimus, pasiekimus dalykinėse olimpiadose ir įvairuose konkursuose mokslo metų pabaigoje.
13. Nemokamos ekskursijos organizavimas geriausiems mokiniams mokslo metų pabaigoje.
14. Padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis už puikų dalyvavimą konkursuose, varžybose, olimpiadose ir kt. renginiuose mokslo metų eigoje.
15. Informaciją apie labai gerai ir gerai besimokančius mokinius ir labai gerai mokyklą lankančius ir aktyviausius mokinius talpinti stende ir mokyklos internetiniame puslapyje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Tvarką tvirtina mokyklos direktorius, mokyklos tarybai pritarus.
18. Tvarka keičiama ir papildoma mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva.
 
 
smart foreash