Paieška

Tėvams

 

 

MOKYKLOS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS MODELIS

 I. BENDROJI DALIS
Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus siekia sukurti bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą, tenkinančią bendruomenės interesus, laiduojančią konstruktyvų jos narių: mokinių-tėvų-mokytojų bendradarbiavimą. Siekiama skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, padėti kiekvienai šeimai įveikti mokinio ugdymosi ir socializacijos sunkumus.

II. BENDRI MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI
 • Bendrieji susirinkimai organizuojami kartą per pusmetį.
 • Susirinkimų turinį planuoja mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokyklos vadovai.
 • Susirinkimų turinį gali siūlyti klasių tėvų atstovai.
 • Planuojant bendrųjų susirinkimų turinį atsižvelgiama į mokyklos stategiją, metinės veiklos tikslus , uždavinius ir prioritetus, iškilusias problemas.
   
 III. SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS ORGANIZAVIMO TVARKA
 • Klasių auklėtojai įrašo į mokinių pažymių knygelę tikslią datą, nurodo bendravimui skirtą laiką. Mokinio tėvai privalo pasirašyti ir parašyti apie galimybę atvykti ar susisiekti su klasės auklėtoju.
 • Tėvai turi teisę keisti susitikimo laiką likus iki susitikimo ne mažiau kaip dviem dienoms. Apie tai jie informuoja klasės auklėtoją.
 • Jei klasės auklėtojas negali dalyvauti susitikime, privalo individualiai pranešti mokinio tėvams apie susitikimo laiko keitimą likus ne mažiau nei 2 dienoms iki susitikimo.
 •  Tėvų susirinkimai vyksta mokslo metų pradžioje nustatyta tvarka: rugsėjo antrą savaitę, sausio antroje mėnesio pusėje, gegužės mėnesį
 • Klasių vadovų, kitų mokytojų, mokyklos administracijos susitikimai su mokinių tėvais numatomi pagal poreikį.
 • Iškilus problemoms klasės auklėtojas į individualų susitikimą su mokinių tėvais gali pakviesti dalykų mokytojus ir administracijos atstovus.

 IV. POKALBIO SU MOKINIŲ TĖVAIS TURINYS IR LAIKAS
 • Abipusis pedagogo ir mokinio tėvų pasitikėjimas ir pagarba.
 • Mokytojų ir tėvų bendri susitarimai dėl vaiko ugdymosi ir elgesio taisyklių problemų sprendimo.
 • Pokalbio –susitikimo laikas ne mažiau kaip 30 minučių.
 • Klasės vadovas, mokytojas dalykininkas arba administracijos atstovas pokalbį su mokinio tėvais pradeda nuo teigiamų mokinio savybių –sėkmių pateikimo.
 • Klasės auklėtojas ar kitas pedagogas, pateikdamas informaciją mokinių tėvams, privalo remtis tik konkrečiais faktais.
 • Klasės auklėtojas (dalyko mokytojas, administracijos atstovas, mokyklos darbuotojas) teikia konkrečius pasiūlymus, sprendžiant atitinkamas problemas, susijusias su mokinio elgesiu ir ugdymusi.
 • Pokalbio su tėvais metu pedagogai privalo laikytis mokytojo etikos taisyklių, mokyklos bendruomenės vertybių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, remtis mokyklos nuostatomis ir reikalavimais.
   
 V. INFORMACIJA TEIKIAMA MOKINIŲ TĖVAMS
 • Individualaus susitikimo metu klasės vadovas supažindina mokinio tėvus su mokinio ugdymosi pasiekimais, popamokiniais pasiekimais, spec. poreikių mokinių tėvus supažindina su vaikų spec. ugdymo programomis ir pasiekimais bei ugdymosi problemomis.
 • Supažindina su konkrečiomis mokytojų dalykininkų užfiksuotomis problemomis, pasiūlymais ir patarimais .
 • Reikalui esant dalyko mokytojai gali parodyti mokinio tėvams vaiko sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius bei kitus mokinio atliekamus darbus.
   
 VI. BENDRI RENGINIAI
Bendrų renginių, švenčių organizavimas tėvų ir mokytojų iniciatyva:
 • Gimnazijos mokinių ansamblių koncertai tėvams;
 • rytmečiai, popietės, susitikimai, vakaronės;
 • kalendorinės šventės;
 • tautinės šventės, minėjimai;
 • mokslo metų pradžios ir baigimo šventės.
   
 VII. TĖVŲ ANKETAVIMAS, ATLIEKAMI TYRIMAI
Tėvų anketavimo tikslai:
 • greičiau ir išsamiau susipažinti su mokinių šeimomis, jų gyvenimo sąlygomis, sveikata, problemomis;
 • sužinoti tėvų nuomonę ugdymo(si) klausimais;
 • Atlikti ir analizuoti ugdymo rezultatus ;
 • vaiko adaptacija, perėjus į dalykinę sistemą;
 • socialinės aplinkos poveikis vaiko asmenybei.
   
 VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA
 • Mokymosi pasiekimai fiksuojami dienynuose, mokinių mokymosi pasiekimų knygelėse.
 • Už pažymių įsirašymą mokymosi pasiekimų knygelėse atsakingi mokiniai. Klasės auklėtojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri knygelę ir pasirašo.
 • Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie vaiko mokymąsi pagal poreikį.
 • Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rėčiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su bendraisiais reikalavimais, tvarkos ir ugdymosi taisyklėmis, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu (gali dalyvauti dalykų mokytojai).
 • Administracija organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus, kuriuose tėvai turi galimybę susitikti su administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais.
 • Administracija organizuoja papildomai susirinkimus 12-ųjų (dėl supažindinimo su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka) ir 10-ųjų(dėl supažindinimo su vidurinio ugdymo programa) klasių mokinių tėvams ir mokiniams.
   
IX. MOKINIŲ TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Mokinių tėvai turi teisę:
 • gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsį ir elgesį;
 • spręsti (kartu su mokyklos pedagogais) vaiko kėlimo į aukštesnę
klasę klausimą;
 • kartu su pedagogais siūlyti vaikui rinktis mokymosi dalykus;
 • dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
Mokinių tėvai privalo:
 • sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas;
 • užtikrinti vaiko mokymąsį iki 16 metų ir pagrindinio išsilavinomo įgijimą;
 • užtikrinti vaiko mokyklos lankymą;
 • padėti vaikui pasirinkti mokymosi lygį ir ugdymosi kryptį;
 • mokyti vaiką dirbti; vystyti atsakomybės jausmą, pasitikėjimo savimi , atvirumo, savarankiškumo, reiklumo sau ir kitas geras žmoniškąsias savybes ir bruožus.

 
 
 
 
 
 
 
smart foreash